Gia Lai: Phấn đấu vì một nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp (09-03-2023)

Ngày 06 tháng 03 năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
Gia Lai: Phấn đấu vì một nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp
Ảnh minh họa

Để tăng cường bảo vệ an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở nông thôn, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng các mô hình chợ an toàn thực phẩm (quy mô cấp huyện, liên huyện). Xây dựng mô hình cộng đồng tự quản và giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến. Đồng thời, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng về an toàn thực phẩm; phát triển các tổ cộng đồng tự quản về an toàn thực phẩm; tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực về tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho chủ thể sản xuất.

Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội để (i) xây dựng mô hình cộng đồng tự quản và giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến. (ii) Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc… (iii) Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp huyện, liên huyện. (iv) Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng về an toàn thực phẩm; phát triển các tổ cộng đồng tự quản về an toàn thực phẩm; tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực về tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho chủ thể sản xuất.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Liên quan đến lĩnh vực thủy sản, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; từ 66% số xã trở lên có tổ cộng đồng tự quản về an toàn thực phẩm.

Cũng tại bản kế hoạch này, UBND tỉnh đã chỉ định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã; hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn chất thải cho mục đích sản xuất nông nghiệp và các mục đích khác.…

Để thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ nông thôn mới các cấp về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham mưu cho UBND tỉnh định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện “Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác