Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (17-01-2023)

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ảnh minh họa

Mục tiêu của Chiến lược là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và quốc tế, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Xây dựng hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp đủ tiềm lực và trình độ tạo ra các luận cứ và sản phẩm khoa học có giá trị cao, tiếp thu chọn lọc và làm chủ các công nghệ tiên tiến của thế giới, chuyển giao ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn sản xuất; góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Nâng cao đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và khu vực tư nhân.

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (VietGAP) hoặc tương đương trở lên đạt trên 40%.

Tỷ  lệ kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sản phẩm giống, vật tư đầu vào, quy trình công nghệ, thiết bị, tiến bộ kỹ thuật… được ứng dụng vào thực tiễn đạt trên 90% vào năm 2025 và đạt trên 95% năm 2030.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển được ít nhất 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước; xây dựng và phát triển 50-100 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái nông nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chiếm 60% vào năm 2025 và chiếm 85% vào năm 2030.

Chiến lược cũng đưa ra định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: Đổi mới cơ chế và hình thành các thể chế thúc đẩy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo các ngành, lĩnh vực; triển khai một số Chương trình trọng điểm của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; phát triển lĩnh vực dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra 06 giải pháp trọng tâm: Truyền thông, đổi mới tư duy trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới thể chế và chính sách, cải cách hành chính tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới hệ thống tổ chức khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác