Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long với vấn đề An toàn thực phẩm (09-10-2019)

Ngày 06/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định việc quản lý An toàn thực phẩm đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long với vấn đề An toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Theo đó, quy định Cơ quan thẩm định, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm và phân công, phân cấp Cơ quan quản lý đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cụ thể là, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định nguyên tắc hoạt động của Cơ quan thẩm định điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản; Cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đối với các quy định khác về quản lý An toàn thực phẩm Nông, lâm, thủy sản không được quy định trong Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND thì thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản và bảo đảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một Cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một Cơ quan quản lý nhà nước.

Trong các trường hợp Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm Nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, quản lý của Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm thẩm định, quản lý. Trường hợp Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm Nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, quản lý của Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm thẩm định, quản lý. Trường hợp Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm Nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, quản lý của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản với các Chi cục khác (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chịu trách nhiệm thẩm định, quản lý. Trường hợp Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm Nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, quản lý của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì cơ quan cấp cao hơn chịu trách nhiệm thẩm định, quản lý.

Phân công, phân cấp tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm Nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo quy định; Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hoạt động thẩm định, Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm Nông, lâm, thủy sản.

Về phía các Chi cục (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định, quản lý điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) theo chế độ báo cáo hiện hành. Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long theo chế độ báo cáo hiện hành.

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2019; thay thế cho Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định Cơ quan kiểm tra về Chất lượng, An toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư Nông nghiệp, nước sinh hoạt Nông thôn, thực phẩm Nông - lâm - thủy sản và phân công, phân cấp Cơ quan quản lý Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác