Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT (07-04-2023)

Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 Bộ NN-PTNT tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT

Theo đó, ngày 28/3/2023, Đảng uỷ Bộ đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU và Công văn số 781-CV/ĐU phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT có bài dự thi phù họp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo 35, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Ban Giám khảo). Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

Tiêu chí chung về bài dự thi thuộc một trong các loại hình: bài viết, bài nói, video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi. Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Nội dung bài thi tập trung vào những tiêu chí và chủ đề cụ thể như sau:

Nội dung bài dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

Đối với những bài thi viết về xây dựng Đảng: Chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai ữái, thù địch hiện nay.

Về xây dựng Bộ, Ngành: Tập trung vào những nhiệm vụ xây dựng Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phương hướng Đại hội Đảng lần thứ xin đã xác định.

Cơ cấu về giải thưởng cho bài dự thi của tác giả/nhóm tác giả gồm: 03 Giải A;  07 Giải B; 10 Giải C và 20 Giải Khuyến khích.

Các tác giả/nhóm tác giả có bài dự thi đạt giải A, giải B sẽ nhận được Bằng khen của Bộ trưởng. Các tác giả/nhóm tác giả có bài dự thi C, giải Khuyến khích sẽ nhận được Giấy khen của Đảng uỷ Bộ và Giấy khen của Đảng uỷ Bộ cho các tập thể thực hiện tốt Cuộc thi.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng dự thi; chủ động lan tỏa các bài dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các tổ chức đảng trực thuộc theo Thể lệ Cuộc thi và tổng hợp danh sách, các bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 10/6/2023 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ).

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác