Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La (01-07-2022)

Nhằm triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân và chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2022.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt ra những chỉ số cần phải đạt được là: 100% văn bản, kế hoạch, đề án về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh được xây dựng, ban hành theo đúng kế hoạch; 100% nhiệm vụ, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được thực hiện.

 Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm so với năm 2021; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP (xếp loại A/B) đạt 97% trở lên; 95% số cơ sở xếp loại C được tăng lên hạng A/B; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 85% so với 82% năm 2021; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021,..

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản;

 Thứ hai: Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, kế hoạch cơ cấu lại Ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Thứ ba: Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh;

Thứ tư: Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc;

  Thứ năm: Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản Sơn La..;

Thứ sáu: Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông, lâm, thủy sản và tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm;

Thứ bảy: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông lệ quốc tế,..

 Thứ tám: Triển khai các dự án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản và xây dựng và vận hành hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao, giá trị, năng lực cạnh tranh nông sản Sơn La tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành theo Kế hoạch.

UBND các huyện, thành phố: Chủ động triển khai nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về ATTP; tham gia công tác giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản trong cộng đồng; tích cực đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản mất ATTP trên địa bàn.

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục gia tăng số lượng và đa dạng thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản; giới thiệu, quảng bá nông sản, thủy sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác