Sơ bộ tình hình sản xuất thủy sản 9 tháng đầu năm 201114-03-2011

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình thời tiết có nhiều thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, thời gian bám biển tăng, nhưng không có nhiều thuận lợi cho sản xuất nuôi trồng thủy sản.

1