Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tổng cục Thủy sản - một số kết quả chuyển biến sau hơn 3 năm thực hiện01-08-2019

Qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; Tổng cục đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, khuyến khích cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong công chức, viên chức, người lao động tại Tổng cục Thủy sản. Là Đảng bộ cơ sở, với 12 tổ chức đảng trực thuộc với 195 đảng viên (tính đến 30/6/2019), sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

2