Thủy sản Việt Nam 60 năm trưởng thành, phát triển và hội nhập     |     Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản được tổ chức tại Quảng Ninh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 từ 20h00 – 21h30 ngày 31/3/2019

Thông báo mời tham gia chỉ định thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm CSDL quản lý kế hoạch, điều tra, quy hoạch ngành thủy sản03-07-2017

Trung tâm Thông tin thủy sản Kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia đề nghị nhận gói thầu như sau:

Tuyển Tư vấn trong nước phân tích, đánh giá, tổng hợp các kết quả điều tra đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển Việt Nam14-09-2015

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỰ ÁN ĐIỀU TRA TỔNG THỂ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGUỒN LỢI THỦY HẢI SẢN VÀ QUY HOẠCH CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM

1