Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản (03-07-2018)

Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản Ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Khai thác thủy sản) số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Bản điện tử gửi vào địa chỉ email:  khaithacthuysan@mard.gov.vn   trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Vụ Khai thác thủy sản - Tổng cục Thủy sản, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 7715312 ).

Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản

Ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Khai thác thủy sản) số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội;

Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: khaithacthuysan@mard.gov.vn trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp.

(Thông tin liên hệ: Vụ Khai thác thủy sản - Tổng cục Thủy sản, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 0243 7715312).

Ý kiến bạn đọc

Tin khác