16 đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai toàn quốc “Chương trình truyền thông về biển và đại dương” (27-07-2022)

Để thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ tổ chức triển khai trên phạm vi toàn quốc 16 đề án, dự án, nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương.
16 đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai toàn quốc “Chương trình truyền thông về biển và đại dương”
Ảnh minh họa

Cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Kế hoạch/dự án truyền thông về nuôi trồng và khai thác hải sản bền vững; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì (i) Dự án xây dựng Thư viện biển và đại dương (thư viện ngành); (ii) Kế hoạch/dự án truyền thông về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi, phát triển các hệ sinh thái biển; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì Kế hoạch/dự án truyền thông về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ biển; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng hệ thống lưu trữ quốc gia về biển và đại dương; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Đề án đưa các nội dung giáo dục về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào chương trình các cấp học và trình độ đào tạo; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì lồng ghép các nội dung truyền thông và xây dựng chương trình, giáo dục đào tạo về biển và đại dương vào trong hệ thống các trường chính trị; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì lồng ghép các nội dung truyền thông và xây dựng chương trình, giáo dục đào tạo về biển và đại dương vào các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì (i) Dự án xây dựng Bảo tàng chuyên về biển và đại dương; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2025-2030; (ii) Kế hoạch/dự án truyền thông phát triển bền vững du lịch và dịch vụ biển; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì Kế hoạch/dự án truyền thông phát triển bền vững kinh tế hàng hải; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Xây dựng chủ trì Kế hoạch/dự án truyền thông về phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Công Thương chủ trì (i) Kế hoạch/dự án truyền thông về phát triển bền vững công nghiệp ven biển; (ii) Kế hoạch/dự án truyền thông về năng lượng tái tạo; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Kế hoạch/dự án tuyên truyền về biển và hải đảo, bảo vệ quyền, lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông giai đoạn 2022-2025; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2025.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì Kế hoạch/dự án truyền thông về biển và đại dương của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ 2022-2030.

Trong số các Bộ ban ngành và địa phương nêu trên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình cấp Tỉnh; còn lại đều trình cấp Bộ phê duyệt.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác