“Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (07-08-2020)

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã ký Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, quy định Người phát ngôn, Chế độ phát ngôn, Việc xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
“Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Ảnh minh họa

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ gồm: Bộ trưởng;  Các Thứ trưởng (là Người phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí về lĩnh vực phụ trách); Chánh Văn phòng Bộ (là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Bộ). Trường hợp Chánh Văn phòng Bộ không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì báo cáo Bộ trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục gồm: Tổng cục trưởng; Các Phó Tổng cục trưởng (thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực phụ trách); Chánh Văn phòng Tổng cục (là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Tổng cục).  Trường hợp Chánh Văn phòng Tổng cục không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì báo cáo Tổng cục trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục và các cơ quan tương đương thuộc Bộ gồm: Cục trưởng; Trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì ủy quyền cho Phó Cục trưởng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp Phó Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì báo cáo Cục trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. 

Thông tin về Người phát ngôn/ Người được ủy quyền phát ngôn: Thực hiện theo các khoản 4 và 6, Điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt: Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ của Bộ/ Tổng cục/ Cục 

Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ của Bộ: Thực hiện theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Người phát ngôn của Bộ là đầu mối chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Giao Văn phòng Bộ tổ chức cung cấp thông tin báo chí hằng tháng cho các cơ quan báo chí và cập nhật, đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, chính xác; Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức họp báo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần; Trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn của Bộ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin định kỳ của Tổng cục/ Cục: Thực hiện theo khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, chính xác. Người phát ngôn của Tổng cục/ Cục là đầu mối thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;  Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Bộ; cập nhật trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, chính xác; Thủ trưởng và các cá nhân có trách nhiệm thuộc Tổng cục/ Cục dự họp báo của Bộ khi có yêu cầu; Trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn của Tổng cục/ Cục tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản.

Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Thứ trưởng/ Người phát ngôn/ Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường (liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách); Người phát ngôn/ Người được ủy quyền phát ngôn của Tổng cục, Cục thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất, bất thường theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thực hiện theo các hình thức phù hợp sau: (1) Gửi nội dung trả lời bằng văn bản hoặc thông cáo báo chí tới cơ quan báo chí. (2) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trang tin điện tử hoặc mạng xã hội chính thức của các đơn vị (nếu có). (3) Trao đổi, trả lời phỏng vấn trực tiếp.  (4) Tổ chức họp báo. (5) Cung cấp thông tin tại các cuộc họp giao ban báo chí do Trung ương tổ chức khi được yêu cầu.

Đặc biệt là, sau khi thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin, các đơn vị được Bộ giao chủ trì xử lý thông tin có trách nhiệm tổng hợp nội dung báo chí đăng tải, phát sóng. Trường hợp phát hiện nội dung thông tin báo chí đăng tải, phát sóng không chính xác thì chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ hoặc Thủ trưởng đơn vị để ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin theo quy định của nhà nước về báo chí. 

Ngoài ra, Quy chế này cũng đã nêu rõ: Quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Tổng cục trưởng/ Cục trưởng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn/ Người được ủy quyền phát ngôn. Cơ quan/ tổ chức/ cá nhân có liên quan không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ/ đột xuất tình hình thực hiện Quy chế với Bộ trưởng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác