Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 (15-05-2020)

Trong các ngày từ 01 đến 08 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức sự kiện quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới tại tỉnh Phú Yên.
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Ảnh minh họa

Các hoạt động trên nhằm triển khai thực hiện các định hướng, chỉ đạo trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

Đổi mới vì một đại dương bền vững - Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP.

Hướng tới Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2020

Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 (theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020); Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQCP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông.

Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đổi mới, đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài.  Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo.

Từ nay đến hết tháng 6 năm 2020

Sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên phạm vi cả nước; Trong đó, tập trung vào những hoạt động cụ thể sau: (1) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; (2) Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Đặc biệt, tại trụ sở cơ quan làm việc và các đường phố chính, nơi công cộng (đông người qua lại): Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo (bằng những việc làm cụ thể, thiết thực); Băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tiến hành tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng (đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ) như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường…

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải.  Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; Khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; Tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. 

Về phía các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình: Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Tuyên truyền Biển và Hải đảo Việt Nam

Để phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020, Việt Nam sẽ sử dụng 04 câu tuyên truyền về Chủ quyền Biển đảo: (1) Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; (2) Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam; (3) Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc; (4) Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ các sự kiện của Tuần lễ Biển và Hải đảo, Việt Nam sẽ sử dụng 06 câu tuyên truyền về Rác thải nhựa: (1) Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh; (2) Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh; (3) Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa; (4) Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa; (5) Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ; (6) Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

05 câu tuyên truyền về Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: (1) Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; (2) Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển; (3) Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta; (4) Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; (5) Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

04 cầu tuyên truyền Đổi mới vì một đại dương bền vững: (1) Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương; (2) Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt; (3) Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương; (4) Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác