Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (07-02-2020)

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch han hành.
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Ảnh minh họa

Sau khi thống nhất với các Bộ trưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

Liên quan đến lĩnh vực thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật sau đây: (1) Thông tư số 04/2000/TT-BTS ngày 03/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ- TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản; (2) Thông tư số 06/2000/TT-BTS ngày 27/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2000/TT-BTS ngày 03 tháng 11 năm 2000 hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản; (3) Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000; (4) Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản; (5) Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau: Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác