Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (06-02-2020)

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2020/NĐ-CP. Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong các Điều 63, 64, 65 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ảnh minh họa

Cụ thể là, ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 12/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác