Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ (07-01-2020)

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản là văn bản quy phạm pháp luật quy định các chính sách mang tính đột phá, đồng bộ, tạo động lực phát triển ngành Thủy sản, góp phần bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trên biển.
Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ
Ảnh minh họa

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị “Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số Chính sách phát triển thủy sản”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Quốc phòng; Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tuyên giáo TW; Ban Kinh tế Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ban Dân nguyện; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố ven biển (trực thuộc Trung ương). Cùng đến tham dự còn có Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp bảo hiểm.

Kết quả đã đạt được

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị định, mục tiêu hiện đại hóa tàu cá bước đầu đã đạt được, số lượng tàu khai thác gần bờ giảm (13,2%), số lượng tàu cá khai thác xa bờ tăng (20,1%); Trong đó, gần 50% là tàu đóng mới vỏ thép, vỏ vật liệu mới, với khoảng trên 50% tàu có công suất từ 800CV trở lên được trang bị hiện đại, góp phần thúc đẩy ngành đóng tàu cá vỏ thép, vật liệu mới phát triển. Đồng thời, nhận thức của ngư dân, hoạt động khai thác hải sản bắt đầu thay đổi theo hướng công nghiệp; góp phần nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt của thuyền viên, giảm tai nạn tàu cá, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đời sống người dân được nâng lên, nhiều mô hình liên kết sản xuất trên biển đã hình thành và phát triển, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định vẫn gặp nhiều vấn đề như: Cơ sở hạ tầng nghề cá xuống cấp, quá tải, thiếu cơ sở hạ tầng nghề cá hiện đại; Một số trường hợp chất lượng tàu cá vỏ thép chưa tốt, nhận thức của ngư dân về sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép còn hạn chế, lạc hậu; Số lượng và chất lượng thuyền viên chưa đáp ứng yêu cầu; Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở mức cao.

Hội nghị “Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67” đã xác định những nguyên nhân chính dẫn tới các vấn đề, bất cập trên, gồm có: Việc bố trí nguồn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá thiếu, không đồng bộ; Công tác phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn còn chưa chặt chẽ (vẫn để lọt nhiều chủ tàu không đủ điều kiện nhưng vẫn được vay đóng tàu); Công tác thẩm định, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh cần được nâng cao, nhất là việc đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, một số ngư dân cho là “tiền hỗ trợ của Nhà nước” nên có tư tưởng lợi dụng, chây ỳ, không trả nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ; Ngư dân thiếu hiểu biết về tàu vỏ thép, thiếu kỹ năng khai thác vận hành trang thiết bị hiện đại...

Trong thời gian tới

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến 02 Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số Chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP). Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát trình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 67.

Về phía Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố ven biển (trực thuộc Trung ương) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách theo Nghị định 67 và Nghị định 17 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67) để ngư dân hiểu đúng về chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, phải quán triệt rõ cho các chủ tàu hiểu trách nhiệm trước pháp luật về phần vốn vay của mình. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vận hành, khai thác thủy sản của tàu cá vỏ thép và vật liệu mới cho ngư dân; Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định, quy trình duy tu bảo dưỡng tàu cá vỏ thép, quy định về cải hoán, chuyển đổi nghề và thực hiện kiểm tra gia hạn đúng quy định.

Tiếp tục cùng các ngân hàng thương mại đôn đốc các chủ tàu thực hiện trả nợ vay ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; Hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi chủ tàu theo đúng quy định khi người dân có nhu cầu. Phối hợp với các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, phân loại các trường hợp chưa hoặc không trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết để có hướng xử lý cụ thể, hiệu quả cho từng trường hợp. Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động xác định các căn cứ cụ thể để làm cơ sở đánh giá việc đáp ứng tiêu chí “không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản” khi thực hiện xem xét cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 67, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Trong đó, cân nhắc một số vấn đề như tiếp tục khuyến khích, thu hút ngư dân, doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu khai thác dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại; chủ tàu chuyển đổi nghề, kiêm nghề; khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề khai thác hải sản; khuyến khích, thu hút đầu tư vào cảng cá, trung tâm nghề cá lớn; đầu tư cho các khu bảo tồn biển để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; cấm biển một số thời gian, khu vực khai thác trong năm...

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác