Tuyên Quang: phấn đấu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 82,33 triệu USD (18-09-2021)

Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Theo đó, Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 82,33 triệu USD.
Tuyên Quang: phấn đấu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 82,33 triệu USD
Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra với mục đích cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tuyên Quang trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; phát triển sản xuất nông lâm thủy sản theo chuỗi, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, gắn với phát triển mạng lưới các doanh nghiệp bảo quản, chế biến và xuất khẩu nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tăng giá trị kinh tế và phát triển bền vững.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh Tuyên Quang đạt khoảng 61,23 triệu USD; khoảng 70 % sản phẩm xuất khẩu truy xuất được nguồn gốc và khoảng 70% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản qua chế biến và chế biến sâu.

Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 82,33 triệu USD; khoảng 75 % sản phẩm xuất khẩu truy xuất được nguồn gốc; phấn đấu có sản phẩm xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia và khoảng 75 % giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản qua chế biến và chế biến sâu.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 174/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 và các văn bản có liên quan tới toàn thể nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặt khác, hỗ trợ cập nhật các thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước nhập khẩu; cung cấp thông tin thị trường nước ngoài để định hướng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản của Tỉnh; tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông lâm thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài.

Cơ chế, chính sách: xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; xây dựng và thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong toàn chuỗi giá trị nông lâm thủy sản: tham mưu đề xuất thực hiện một số dự án khoa học và công nghệ thuộc các chương trình, dự án áp dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, chuyển đổi số hóa trong phát triển toàn chuỗi giá trị của từng sản phẩm nông lâm thủy sản; triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông lâm thủy sản.

Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nông lâm thủy sản: giới thiệu các hoạt động hội chợ triển lãm, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp của Tỉnh với doanh nghiệp quốc tế để xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; xây dựng và nâng cấp các trang thông tin điện tử để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản và nghiên cứu ban hành chương trình kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch xuất khẩu hàng năm, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh Tuyên Quang,....

Thu hút doanh nghiệp: ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại nhằm gia tăng giá trị sản xuất; xây dựng danh mục dự án đầu tư và thu hút mời gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản.

Ngoài ra, còn thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông lâm thủy sản.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiêm vụ, mục tiêu trên một cách đồng bộ, hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, giao các Sở, Ban, ngành của Tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để để đạt được các mục tiêu trên.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác