Bộ NN&PTNT: phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025 (01-08-2021)

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-BNN-KH. Theo đó, mục tiêu đề ra tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025.
Bộ NN&PTNT: phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025
Ảnh minh họa

Chương trình hành động đưa ra với mục đích tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn ngành về quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong tình hình mới. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 năm (2021 - 2025).

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức, cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của các cán bộ, công chức, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT 5 năm (2021 - 2025).

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng, từng địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, sinh thái;

Chương trình đã đề ra các chỉ tiêu chính như tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,5 - 3,0%/năm; Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 2,6 - 3,2%/năm, trong đó, thủy sản tăng 3,5 - 4,0%/năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025,…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ; Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như:

Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tạo môi trường và động lực đầu tư, phát triển ngành, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn với thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số trong nông nghiệp; nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của ngành, sản phẩm nông lâm thủy sản.

Thu hút các nguồn lực để phát triển ngành; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ tác động của thiên tai, dịch bệnh; Thực hiện tốt công tác thống kê, thông tin tuyên truyền,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác