Quy định Xuất – Nhập khẩu giống thủy sản (12-04-2019)

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong đó, có một số nội dung quy định về Xuất - Nhập khẩu giống thủy sản.
Quy định Xuất – Nhập khẩu giống thủy sản
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 22, nhập khẩu giống thủy sản để nghiên cứu khoa học hoặc trưng bày phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.  Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu Nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định) để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.

Tổ chức/cá nhân gửi Hồ sơ “Đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản” đến Tổng cục Thủy sản, gồm: Đơn đề nghị theo Mẫu số 05.NT (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định); Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thủy sản đăng ký nhập khẩu kèm theo tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh (nếu có); Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học); Tài liệu chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm; phương án xử lý loài thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm).

Theo quy định tại Điều 23, việc xuất khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu (hoặc Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện) để nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Tổ chức/cá nhân gửi Hồ sơ “Đề nghị cấp phép xuất khẩu giống thủy sản” đến Tổng cục Thủy sản, gồm: Đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu loài thủy sản theo Mẫu số 36.NT (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định); Tài liệu chứng minh xuất khẩu loài thủy sản vì mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản xem xét Hồ sơ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: (1) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý: Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cấp phép xuất khẩu theo Mẫu số 37.NT (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định); (2) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý (hoặc nội dung hồ sơ không đạt): Tổng cục Thủy sản sẽ trả lời Tổ chức/cá nhân bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác