Quy trình thanh tra an toàn thực phẩm (26-09-2016)

Thực hiện Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 và Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, vừa qua, Bộ Y tế vừa ban hành 04 Quy trình về thanh tra an toàn thực phẩm kèm theo Quyết đinh 4988/QĐ-BYT. Cụ thể là:
Quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Quy trình 1: Tiến hành cuộc thanh tra an toàn thực phẩm; Quy trình 2: Tiến hành cuộc thanh tra an toàn thực phẩm rút gọn; Quy trình 3: Tiến hành cuộc thanh tra an toàn thực phẩm đột xuất và Quy trình 4: Tiến hành thanh tra an toàn thực phẩm độc lập.

Nhìn chung, cả 04 Quy trình thanh tra của Bộ Y tế ban hành đều trải qua các bước cơ bản như: Ra quyết định thanh tra, công bố quyết định thanh tra, kiểm tra xác minh tại cơ sở thanh tra, xử lý những vi phạm nếu có trong quá trình thanh tra, sau đó công khai kết luận thanh tra và tổng kết quá trình thanh tra.

Đối với thanh tra chuyên ngành độc lập, thời hạn thanh tra mỗi đối tượng là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn thêm thời gian nhưng không vượt quá 05 ngày làm việc.

FICen tổng hợp

Ý kiến bạn đọc

Tin khác