Quyết định số: 185/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày Về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng, phương pháp thử được chỉ định tại Quyết định số 06/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 12/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (28-05-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác