Quyết định số: 717/QĐ-TCTS-VP ngày 18 tháng 12 năm 2018 Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (16-01-2019)

Toàn văn Quyết định

Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

TT Tên Quy trình ISO Mã số
I Quy trình hệ thống  
1 Sổ tay chất lượng  
2 Quy trình Kiểm soát rủi ro QT01/HT
3 Quy trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản QT02/HT
4 Quy trình Đánh giá nội bộ QT03/HT
5 Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT04/HT
Quy trình Hành động khắc phục QT05/HT
7 Quy trình Hành động phòng ngừa QT06/HT
II

Quy trình nội bộ

 
Giải quyết đơn thư - phản ánh, kiến nghị - khiếu nại, tố cáo QT01/NB
Tổ chức họp giao ban QT02/NB
3 Xét nâng bậc lương QT03/NB
4 Xét, công nhận sáng kiến QT04/NB
5 Xét thi đua, khen thưởng QT05/NB
6 Quản lý đề tài/dự án KHCN QT06/NB
7 Giám sát dự án đầu tư QT07/NB
8 Đấu thầu các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa thường xuyên thuộc Tổng cục Thủy sản QT08/NB
9 Xây dựng kế hoạch, đề cương và thẩm định dự toán các nhiệm vụ chi không thực hiện tự chủ, không thường xuyên QT09/NB
10 Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững QT10/NB
11 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sahcs năm thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Thủy sản QT11/NB
12 Lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản QT12/NB
13 Quản lý các dự án Điều tra cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thủy sản QT13/NB
14 Quản lý các dự án Quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thủy sản QT14/NB
15 Kiểm tra về công tác đấu thầu Dự án đầu tư Xây dựng cơ bản QT15/NB
16 Phê duyệt dự toán, quyết toán đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Thủy sản QT16/NB
17 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu QT17/NB
18 Thẩm định thiết kế xây dựng công trình QT18/NB
19 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng QT19/NB
20 Lập kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm  QT20/NB
21 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Tổng cục Thủy sản quản lý QT21/NB
22 Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng QT22/NB

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác