Phú Thọ: phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản có đăng ký kinh doanh đảm bảo về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (06-06-2022)

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, được thực hiện từ gốc, tại từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng nông, lâm, thủy sản,.. Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.
Phú Thọ: phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản có đăng ký kinh doanh đảm bảo về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể, gồm: 100% các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản có đăng ký kinh doanh được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; duy trì tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xếp loại A, B đạt 98,5%; tỷ lệ các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 12% so với năm 2021, đạt 87%.

Diện tích cây trồng chủ lực, số cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản áp dụng và được chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tăng 10% so với năm 2021; tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô 78 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn hiện có; năm 2022, chỉ đạo xây dựng và phát triển thêm ít nhất 20 chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn với các sản phẩm thiết yếu, sản phẩm chủ lực của địa phương, chuỗi liên kết gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và người cung ứng với thị trường tiêu thụ,..

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Về công tác chỉ đạo điều hành: Tập trung chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản gắn với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn kết việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đảm bảo công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo ATTP,..

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm: chuyển mạnh từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh tra đột xuất và tập trung vào các công đoạn có nguy cơ cao trong toàn bộ chuỗi ngành hàng như lưu thông, buôn bán vật tư nông nghiệp, sản xuất ban đầu, giết mổ gia súc, gia cầm và sơ chế, chế biến nông sản nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

 Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành nhằm ngăn chặn việc buôn bán chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm tươi sống, thực phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

 Công tác tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn: chỉ đạo nhân rộng, mở rộng tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn các nông sản chủ lực của Tỉnh, gắn với ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tốt và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn đáp ứng thị trường trong nước và phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, tổ chức liên kết nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn; tăng đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản với nhiều hình thức như: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ thương mại, Hội chợ làng nghề,..

 Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động: nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật; giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản các cấp đặc biệt là cán bộ quản lý cấp huyện, xã;..

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng và phát triển dự án, mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo ATTP  đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT,..

Công an tỉnh: nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân buôn bán, sản xuất, sử dụng các loại chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm; các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung,…vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh: thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các chợ, siêu thị và phòng chống hàng nhập lậu, gian lận thương mại đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu dùng, quảng bá sản phẩm an toàn và tổ chức tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm,..

Sở Thông tin Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ: tăng cường thời lượng phát các phóng sự, xây dựng chuyên mục về an toàn thực phẩm nhằm phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

UBND các huyện, thành, thị: triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và thực hiện tốt các quy định về phương thức quản lý điều kiện đảm bảo ATTP  đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Xây dựng và phát triển dự án, mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm, đồng thời liên kết sản xuất với các địa phương khác hình thành các vùng sản xuất tập trung và chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm chuỗi tiêu thụ.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác