Tuyên Quang phân cấp quản lý An toàn thực phẩm (11-02-2020)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND phân cấp Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; quy định Cơ quan thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm.
Tuyên Quang phân cấp quản lý An toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Theo đó, quy định phân cấp Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm; và Cơ quan thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định này áp dụng đối với các Tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Phương thức quản lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Phương thức quản lý điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp.

Về nội dung và phương thức thẩm định: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức quản lý An toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang có trách nhiệm tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, tổ chức triển khai các nội dung theo quy định tại Quyết định này và các quy định có liên quan (Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung theo phân công, phân cấp trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, triển khai rà soát, thống kê, ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp về An toàn thực phẩm.

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020; Bãi bỏ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Cơ quan kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm và phân cấp quản lý các Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Những Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm và các Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã được ký cam kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên giấy.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác