An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tỉnh An Giang (08-01-2020)

Kể từ ngày 01/01/2020, Quyết định về quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tỉnh An Giang chính thức có hiệu lực.
An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tỉnh An Giang
Ảnh minh họa

Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ngày 18/11/2019 ban hành Quy định phân công, phân cấp Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang) nhằm bảo đảm sự thống nhất, toàn diện trong công tác quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; đảm bảo không chồng chéo giữa các cấp trong hoạt động giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Trường hợp có sự trùng lắp kế hoạch giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra thì thực hiện như sau: (1) Kế hoạch giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra của cơ quan cấp trên; (2) Kế hoạch giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra của cơ quan cùng cấp trùng nhau về địa bàn, cơ sở thì các bên trao đổi thống nhất thành lập đoàn giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra liên ngành.

Trường hợp Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp giấy chứng nhận của từ hai đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trở lên thì Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện.

Phân công, phân cấp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang có nhiệm vụ Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế)

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thực hiện Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với các Cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

Các nhiệm vụ chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh. Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm, giám sát Chất lượng, An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ Quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm; Kiểm tra việc thực hiện đối với cơ quan quản lý cấp huyện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện; Tổng hợp, báo cáo kết quả. Bên cạnh đó, giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp dưới quản lý trong các trường hợp cần thiết hoặc phát hiện Cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện An toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện (giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế) thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm, giám sát chất lượng, An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn. Cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm, kiểm tra việc thực hiện công tác triển khai quản lý An toàn thực phẩm được phân công, phân cấp trên địa bàn cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết và xử lý vi phạm đối với Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

Một số quy định chuyển tiếp

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trước ngày Quy định này có hiệu lực (ngày 01/01/2020) thì được tiếp tục thực hiện đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm.

Đối với Bản cam kết (đã ký theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ) vẫn còn hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký cam kết.

Triển khai thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức bộ máy, nhân sự và đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện trách nhiệm được phân công, phân cấp và các quy định nhà nước hiện hành liên quan.

Về phía các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các nội dung của quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về An toàn thực phẩm và chịu sự thẩm định của các Cơ quan Quản lý nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp hoặc phát sinh mới, các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, quyết định.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác