Bến Tre: Triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-2030 (05-09-2022)

Nhằm triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.
Bến Tre: Triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-2030
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Kế hoạch cụ thể; hàng năm, tiến hành sơ, tổng kết kết quả thực hiện Đề án và kịp thời đề xuất, kiến nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề phát sinh, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản; tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản; xây dựng cơ chế phòng ngừa, chủ động ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thủy sản; điều tra đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý; điều tra, đánh giá, kiểm kê nguồn lợi tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ viễn thám GIS, 4.0 vào hệ thống quan trắc, cảnh báo; thực hiện quan trắc môi trường tự động phục vụ quản lý ngành thủy sản. Điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ, áp dụng công nghệ trong xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất thủy sản.

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng các mô hình kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản (nuôi trồng, khai thác, chế biến); mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa phương.

Đồng thời, chủ động tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, các chương trình, dự án, đê án có liên quan do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng, đầu tư, duy trì phát triển nguồn lợi tự nhiên thủy sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản; rà soát, bổ sung các chính sách mang tính đặc thù của môi trường thủy sản để thúc đẩy các mô hình xanh, sạch, kinh tế tuần hoàn trong hoạt động thủy sản. Xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường ngành thủy sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật theo quy định về chất thải đối với các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở nuôi trồng thủy sản phù hợp với tính đặc thù của ngành, đảm bảo sự phát triển bền vững; thực hiện rà soát, lồng ghép nội dung, nhiệm vụ ngăn ngừa, kiểm soát và phòng trừ các loài thủy sản ngoại lai xâm hại; tăng cường quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen vào Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong hoạt động thủy sản nhằm tăng năng suất, hiệu quả sản xuất và thân thiện với môi trường; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, công bố tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức hướng dẫn xây dựng và thẩm định các quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định; triển khai các giải pháp về đánh giá sự phù hợp, áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, cộng đồng ngư dân theo quy định; chú trọng cơ chế chính sách thúc đẩy các hoạt động thủy sản theo hướng xanh, sạch, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Tổ chức quy hoạch sử dụng đất dành cho xử lý môi trường từ các hoạt động thủy sản tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung, cảng cá, các khu, cụm công nghiệp làng nghề chế biến thủy sản.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản trên địa bàn huyện, thành phố; xây dựng các mô hình kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản (nuôi trồng, khai thác, chế biến); mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa phương; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản tại địa bàn.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác