Kon Tum: Bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản  giai đoạn 2021 – 2030 (18-01-2023)

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động  thuỷ sản  giai đoạn 2021 – 2030”.
Kon Tum: Bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản  giai đoạn 2021 – 2030
Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Kế hoạch là kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Mục tiêu cụ thể, UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2030, nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; xử lý các vấn đề môi trường trong hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản.

 Thực hiện hoạt động quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả; cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường thủy sản được xây dựng và tích hợp vào cơ sở dữ liệu môi trường của bộ, quốc gia; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường sống các loài thủy sinh được triển khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thúc đẩy tăng diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững; mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong chuỗi giá trị thủy sản được nghiên cứu, áp dụng và từng bước được nhân rộng.

Để phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh Kon Tum đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ chính như: (1) Rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản; (2) chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản; (3) kiểm kê, đánh giá nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển thủy sản; (4) hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản; (5) thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản; (6) bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái quan trọng góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó là một số giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản đối với các bên có liên quan; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản; đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản; nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng đầu tư, duy trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức triển khai, theo dõi và thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thủy sản gắn liền với bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình kiểm soát chất thải từ hoạt động thủy sản; mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản; phổ biến, tuyên truyền, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường…

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác