Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản (30-08-2021)

Trên cơ sở kết quả rà soát các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản; Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan.
Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư đang gửi xin ý kiến :

Tổ chức thu lệ phí là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mức thu dự kiến như sau:

- Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 50.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 470 nghìn đồng/lần.

- Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 1,5 triệu đồng đến 5,7 triệu đồng/lần.

- Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là 5,7 triệu đồng/lần.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác