Quy định về chấp thuận Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (21-03-2019)

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, muốn khai khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, tổ chức/cá nhân phải lập Hồ sơ gửi Tổng cục Thủy sản để đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác.
Quy định về chấp thuận Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Ảnh minh họa

Hồ sơ bao gồm: (1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 10.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định; (2) Phương án khai thác theo Mẫu số 11.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định; (3) Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản ký kết hợp tác quốc tế cấp quốc gia về cho, tặng, trao đổi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đối với trường hợp khai thác vì mục đích hợp tác quốc tế; (4) Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo giống ban đầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thuyết minh đề cương bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu đối với trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu; (5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đề nghị cấp văn bản chấp thuận đối với trường hợp nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu.

Theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản tổ chức thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến Ban quản lý khu bảo tồn biển đối với trường hợp khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong khu bảo tồn biển và ban hành văn bản chấp thuận theo Mẫu số 12.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. Trường hợp không chấp thuận, Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Về thời hạn hiệu lực, Văn bản chấp thuận Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có hiệu lực theo thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế. Tổng cục Thủy sản thu hồi Văn bản chấp thuận Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong trường hợp Tổ chức/cá nhân không thực hiện đúng nội dung Văn bản chấp thuận hoặc Phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/4/2019

Chi tiết tham khảo: https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác