Tiền Giang: 86,2% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (03-03-2021)

Tính đến nay, Tiền Giang đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 921 tàu cá (đạt 86,2%). Hai tháng đầu năm, không có tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác được thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
Tiền Giang: 86,2% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Ảnh minh họa

Hai tháng đầu năm, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 155/SNN&PTNT-CCTS ngày 12/01/2021 gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có tàu cá đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện, đồng thời giao cho các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Sở tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 188/SNgV-LS&NVNONN ngày 05/02/2021 của Sở Ngoại vụ về việc kiện toàn nhân sự tham gia thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo công tác về Biển Đông - Hải đảo và Khu vực ven biển tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 832/SNN&PTNT-TCCB ngày 09/02/2021cử công chức tham gia thành viên Tổ giúp việc.

Thực hiện công tác chống khai thác IUU năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-BCH ngày 08/02/2021 về Kế hoạch chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021. Song song đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao Chi cục Thủy sản thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất về quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản từ ngày 16/02/2021 đến ngày 17/3/2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 391/UBNDKT ngày 01/02/2021 về việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 781/SNN&PTNT-CCTS ngày 08/02/2021 gửi BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phối hợp kiểm tra tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Công văn số 711/SNN&PTNT-CCTS ngày 05/02/2021 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc cung cấp danh sách tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc thành lập lại Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư; Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1942/CV/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Công văn số 4310/UBND-KTTC ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về chống khai thác IUU. Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đã ban hành văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 1063/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 74/UBND-KTTC ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền Chỉ thị số 689/CT-TTg, Công điện số 732/CĐ-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, Công điện số 1275/CĐ-TTg, Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 2017, các quy định về chống khai thác IUU, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm công tác giám sát tàu cá

Tổ giám sát tàu cá của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, cập nhật dữ liệu, kết quả xử lý tàu cá và báo cáo tình hình tàu cá. Tổng số tàu cá toàn tỉnh phải lắp thiết bị giám sát hành trình là: 1.069 tàu. Trong đó, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 921 tàu (đạt 86,2%), số tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 148 tàu (chiếm 13,8%), chủ yếu là tàu khai thác kém hiệu quả nằm bờ tạm ngưng hoạt động và một số tàu hư hỏng nặng (bị cháy, bị chìm tại bến) mà chủ tàu chưa có khả năng sửa chữa lại.

Đồng thời, Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang tiếp tục theo dõi và phối hợp với các địa phương thực hiện Công văn số 4608/SNN&PTNT-CCTS ngày 16/12/2020 về việc xử lý các tàu cá của tỉnh đang đi khai thác trên biển chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; Đồng thời phối hợp với các Công ty cung cấp thiết bị trên địa bàn tỉnh xác định rõ nguyên nhân mất tín hiệu kết nối ngoài khơi trên 10 ngày của thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để làm cơ sở xứ lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Quyết định số 164/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/03/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá; xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét. Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban, kịp thời kêu gọi nhắc nhở các tàu cá gần ranh giới. Khi phát hiện tàu cá di chuyển vượt ra ngoài vùng biển Việt Nam, Sở đã giao Chi cục Thủy sản điện thoại liên lạc trực tiếp với chủ tàu và thuyền trưởng yêu cầu quay về; Phối hợp với các cơ chức năng xử lý theo quy định; Đồng thời phát hành công văn đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiểm điểm chủ tàu và thuyền trưởng trước dân, buộc ký cam kết không vi phạm.

Các công tác khác

Công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác được thực hiện đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản: Đã xác nhận 03 giấy/40,323 tấn (lũy kế 09 giấy/110,323 tấn thủy sản các loại); Chứng nhận 09 giấy/109,378 tấn (lũy kế 15 giấy/184,878 tấn thủy sản các loại).

Hai Văn phòng đại diện, thanh tra kiểm soát nghề cá đã thực hiện việc kiểm tra và lập 17 biên bản giám sát tàu cá cập cảng, rời cảng. Lũy kế đã kiểm tra và lập 67 biên bản. Đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021: Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tốt các tàu cá ngoài tỉnh hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định về chống khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu xuất bến đi khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trong tháng 3/2021

Tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư; Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1942/CV/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Công văn số 4310/UBND-KTTC ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về chống khai thác IUU; Và triển khai Công văn số 74/UBND-KTTC ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 5644/UBND-KTTC ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU nhằm khắc phục các tồn tại theo ý kiến kết luận của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với tỉnh Tiền Giang ngày 29/10/2020 về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các chủ tàu, các thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam (kể cả các vùng biển chồng lấn chưa phân định được); Tập trung tuyên truyền các nội dung có liên quan để các chủ tàu, thuyền trưởng nắm bắt chủ trương chính sách của nhà nước (đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản).

Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong công tác thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác khai thác thủy sản nhằm gia tăng sự an toàn và hiệu quả đánh bắt, hỗ trợ nhau khi có thiên tai, sự cố trên biển xảy ra với các đội tàu cá khai thác hải sản xa bờ. Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nhất là các đối tượng vi phạm khai thác hải sản IUU).

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác