Các quy định về Đóng mới, cải hoán tàu cá (08-04-2019)

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP; Trong đó, có quy định về Đóng mới, cải hoán tàu cá.
Các quy định về Đóng mới, cải hoán tàu cá
Ảnh minh họa

Nghị định 26 đã quy định 03 loại Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá: Cơ sở loại I - Đóng mới, cải hoán tất cả các loại tàu cá theo vật liệu vỏ;  Cơ sở loại II - Đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo vật liệu vỏ; Cơ sở loại III - Đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét theo vật liệu vỏ.

Quy định về Điều kiện cơ sở

Đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép: Cơ sở có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với Cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với Cơ sở loại III).

Đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ: Cơ sở có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 2 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với Cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với Cơ sở loại II, loại III).

Đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới: Cơ sở có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 3 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 6 (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định); Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với Cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với Cơ sở loại III).

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu được cấp/cấp lại Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Đóng mới, cải hoán tàu cá gửi Hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá của Cơ sở. Theo đó, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm có: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định); Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định). Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gồm có: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định); Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở. Trường hợp kiểm tra, đánh giá tại Cơ sở không đáp ứng điều kiện, Cơ sở thực hiện khắc phục; Sau khi khắc phục, Cơ sở có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở.

Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định); Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, Nghị định 26 cũng hướng dẫn việc thu hồi Giấy chứng nhận. Theo đó, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Đóng mới, cải hoán tàu cá là Cơ quan thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận. Khi phát hiện Cơ sở vi phạm một trong 03 trường hợp quy định tại Luật Thủy sản 2017 (gồm: Giấy chứng nhận bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung; Cơ sở không còn đủ điều kiện theo quy định về Điều kiện cơ sở Đóng mới, cải hoán tàu cá; Cơ sở có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận), Cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cấp văn bản chấp thuận Đóng mới, cải hoán tàu cá

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu Đóng mới, cải hoán tàu cá gửi Hồ sơ “Đề nghị cấp văn bản chấp thuận Đóng mới, cải hoán tàu cá” đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm: Tờ khai theo Mẫu số 05.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Hồ sơ: Căn cứ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương, xem xét cấp văn bản chấp thuận theo Mẫu số 06.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định). Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá đang hoạt động trước ngày Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động và phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Đóng mới, cải hoán tàu cá trước ngày 01 tháng 10 năm 2019

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác