Khánh Hòa phấn đấu năm 2022 khai thác thủy sản đạt 95.147 tấn, nuôi trồng đạt 18.610 tấn (07-06-2022)

Để triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp,Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch sản xuất nông, lâm và thủy sản năm 2022. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu năm 2022 khai thác thủy sản đạt 95.147 tấn, nuôi trồng đạt 18.610 tấn.
Khánh Hòa phấn đấu năm 2022 khai thác thủy sản đạt 95.147 tấn, nuôi trồng đạt 18.610 tấn
Ảnh minh họa

Kế hoạch đã đưa ra một số chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp năm 2022 cụ thể như sau: tăng trưởng giá trị GRDP: 3%; 65/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%; 99,7% dân số nông thôn có nước hợp vệ sinh; khai thác 95.147 tấn thủy sản, nuôi trồng 18.610 tấn,..

Giải pháp thực hiện gồm: Thứ nhất là tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển ngành nông nghiệp: bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để duy trì, tận dụng các động lực tăng trưởng mới để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp; thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái hữu cơ, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thị trường tiêu tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn…

Thứ hai là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm nông nghiệp phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với Thủy sản là ngành chiếm tỷ trọng lớn, và dự kiến sẽ chuyển dịch chiếm đến 60-62% cơ cấu trong ngành nông nghiệp vào năm 2025.

Vì vậy cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thủy sản bền vững; tiếp tục đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy nuôi biển; kiểm soát và khống chế tốt dịch bệnh thủy sản, kịp thời cảnh báo để hạn chế rủi ro; giảm dần sản lượng khai thác thủy sản ven bờ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU nhằm hướng tới phát triển thủy sản bền vững, hiệu quả, tuân theo thông lệ quốc tế.

Phát triển công nghiệp chế biến theo hướng nâng cao tỷ trọng chế biến sâu các mặt hàng có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp; đa dạng hóa các sản phẩm chế biến nhằm phù hợp với các thị trường.…; đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản theo chuỗi nhằm ổn định tiêu thụ và nâng cao giá trị, thu nhập,..

Thứ ba là phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn kết với phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn: tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, gắn với phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện hiệu quả, đồng bộ Bộ tiêu chí quốc gia và các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền ban hành, quy định, hướng dẫn; thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn,..

Thứ tư là sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh kết nối nông - công nghiệp, đô thị: phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là công trình thủy lợi, cảng cá, trung tâm nghề cá lớn, khu neo đậu tránh trú bão; dự án hạ tầng phòng, chống thiên tai, chống sạt lở thích ứng biến đổi khí hậu , sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ lụt, hạn hán…

Thứ năm là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: tăng cường đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phù hợp với thực thi nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai; nâng cao năng lực chống chịu của công trình phòng chống thiên tai, góp phần quan trọng bảo vệ an toàn khi có tình huống thiên tai xảy ra; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực cho công tác ứng phó khẩn cấp và phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông; hướng dẫn, tuyên truyền cộng đồng chủ động ứng phó.

Quản lý bền vững tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới. Phối hợp quản lý tốt nguồn nước các lưu vực sông và hệ thống thủy lợi bảo đảm quá trình khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì theo dõi, quán triệt, tập trung chỉ đạo triển khai linh hoạt, phối hợp với các đơn vị liên quan và thực hiện hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ, nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp linh hoạt và kiến nghị tỉnh các giải pháp điều hành hiệu quả.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm góp phần phát triển ngành nông nghiệp năm 2022 đạt được hiệu quả cao.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác