Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam (19-11-2020)

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Trong đó, một số mục tiêu quan trọng của Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm là: Góp phần phát triển kinh tế biển nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung; xây dựng Việt Nam thành một nước mạnh về biển, làm giàu từ biển, hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ ngành trong tìm kiếm cứu nạn trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển…

Đối với việc bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Bộ Giao thông vận tải sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, môi trường biển. Xây dựng, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn ngành về môi trường; thực hiện đánh giá tác động môi trường và môi trường chiến lược các dự án, đề án quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường; kết hợp hài hòa với các công trình bảo vệ bờ biển, đảm bảo bền vững hệ sinh thái biển Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng hệ thống cảng xanh tại Việt Nam theo hướng thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế. Các dự án đầu tư xây dựng ven biển, trên đảo cần có kết cấu công trình đảm bảo an toàn trước các tác động điều kiện tự nhiên, đảm bảo an toàn kết cấu công trình, độ bền ăn mòn hóa học; cao độ công trình tính toán đến kịch bản nước biển dâng. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục để phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, môi trường biển.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin về biển đảo; Coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo đến mọi tầng lớp nhân dân; hình thức lồng ghép trong các Hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật mới (chế độ pháp lý của các vùng biển theo quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và chế độ biển đảo của Việt Nam; những quy định pháp luật và việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2012).

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác