Thừa Thiên Huế: Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (18-11-2020)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (tại Công văn số 378/BC-UBND ngày 10 tháng 11  năm 2020), tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang thực hiện tốt công tác phòng chống khai thác IUU; Cụ thể là, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Thừa Thiên Huế: Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 7583/UBND-NN về việc triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư và Công văn số 1063/TTg- NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU. Theo đó, yêu cầu người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn liên quan và UBND các huyện, thị xã ven biển đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW; rà soát kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác IUU, trong đó chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Về triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 374/390 chiếc tàu cá xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) chiếm 96% tàu cá xa bờ hiện có; 100% tàu cá xa bờ đã hoàn thành việc đánh dấu nhận biết vùng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Bên cạnh đó, đã chỉ các cơ quan tiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá cố tình vi phạm không lắp đặt thiết bị VMS số tàu cá xa bờ còn lại; Đồng thời, thành lập Văn phòng kiểm soát nghề cá đóng tại trụ sở văn phòng Cảng cá Thuận An nhằm kiểm tra, kiểm soát hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hiện nay địa phương đang triển khai thực hiện các dự án: Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão, Cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão, Nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nghề cá địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn Thừa Thiên Huế chưa có tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bị bắt giữ, xử lý. Tuy nhiên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thường xuyên chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đấu tranh ngăn ngừa kịp thời, phòng chống không để tình huống phát sinh.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác