Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - hỗn hợp khoáng (primix khoáng), hỗn hợp vitamin - Yêu cầu kỹ thuật
Nội dung Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - hỗn hợp khoáng (primix khoáng), hỗn hợp vitamin - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 08/07/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du%20thao%202-QCVN-Primix%20Khoang%2C%20VTM.pdf