Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo xin ý kiến về “Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống giám sát tàu cá”
Nội dung

Quy định này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với hệ thống giám sát tàu cá bao gồm thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên tàu cá và phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá.

Tải về công văn xin góp ý

Tải về dự thảo

 

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/05/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du-thao_DU%20THAO%20QUY%20DINH%20YEU%20CAU%20KY%20THUAT%20THIET%20BI%20GSTC%20.rar