BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn mùa, vụ nam 2019) (01-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253.827170; email:bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung.

        - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E và từ 113o00’E - 114o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

        - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 114o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

        - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 06o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn mùa tiếp theo (vụ bắc 2019 – 2020) sẽ phát hành vào 01/10/2019.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác