Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tổng cục Thủy sản - một số kết quả chuyển biến sau hơn 3 năm thực hiện (01-08-2019)

Qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; Tổng cục đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, khuyến khích cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong công chức, viên chức, người lao động tại Tổng cục Thủy sản. Là Đảng bộ cơ sở, với 12 tổ chức đảng trực thuộc với 195 đảng viên (tính đến 30/6/2019), sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Những hoạt động chủ yếu đã triển khai và kết quả đã đạt được:

1.1. Về tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị

- Ngay từ khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã xây dựng Kế hoạch triển khai; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện Chỉ thị; hàng năm có kế hoạch quán triệt, học tập chủ đề tới các tổ chức đảng, đảng viên; xác định việc thường xuyên quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

- Xác định việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị phải gắn với nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác của Tổng cục, qua đó phát hiện, biểu dương những tấm gương tiêu biểu là người thật, việc thật, khích lệ cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kết hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Tổng cục.

- Hàng năm, Đảng uỷ Tổng cục phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức qua các câu chuyện kể về Bác; những quan điểm, tư tưởng của Bác thể hiện trong việc làm, sinh hoạt đời thường có tác động lớn đến tâm tư tình cảm, giúp cho cán bộ công chức cơ quan nâng cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Hàng năm Đảng ủy Tổng cục triển khai sơ kết, báo cáo Đảng ủy Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị tại Tổng cục.

- Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức sang hành động; việc học tập và làm theo Bác được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành niềm tin của của cán bộ, đảng viên trong Tổng cục. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và của Tổng cục; trong Tổng cục không phát hiện hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1.2. Xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tổng cục đã hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản quy chế nội bộ (Bộ Quy chế công vụ của Tổng cục); hàng năm thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với chủ đề học tập và tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị.

- Trong quy chế làm việc của Đảng uỷ, của Tổng cục và của các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 thì từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương trong tất cả các lĩnh vực công tác, tác phong sinh hoạt, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

- Từng công chức, viên chức nhất là cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục luôn nghiên cứu, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

- Là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thuỷ sản trên phạm vi cả nước, do đó hàng năm rất nhiều việc ngoài kế hoạch, việc đột xuất phát sinh, trong khi nguồn lực tài chính, nhân lực lại hạn chế; do đó, Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục luôn phải xác định ưu tiên giải quyết việc nóng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Công tác chính trị tư tưởng, được Tổng cục quan tâm thường xuyên, được đưa ra trong các buổi sinh hoạt Đảng, Đoàn thể, các buổi đối thoại giữa Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục với công chức, viên chức, người lao động và các cuộc giao ban định kỳ của Tổng cục, qua đó kịp thời giải quyết những thắc mắc, bức xúc trong công chức, viên chức, người lao động.

1.3 Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị:

- Qua theo dõi quá trình làm việc và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức và đảng viên hàng năm, về cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Tổng cục đã có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động. Đó là sự nhiệt tình, ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nhiệm vụ được giao; thường xuyên trau dồi, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống.  

- Với các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo Tổng cục: luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động chung của Tổng cục (quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; lập lịch công tác chi tiết trên văn phòng điện tử; kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa trực tiếp văn bản của đơn vị cấp dưới trình lên trước khi ký ban hành; tham gia đầy đủ các cuộc họp cấp trên chủ trì; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ...)

- Các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục chấp hành tốt quy quy định của cấp trên, nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác trong thực thi nhiệm vụ, luôn phấn đấu và tạo sự đoàn kết trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.4. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Thủy sản. Tiêu chuẩn đã được in trên pano treo trang trọng tại Tổng cục để toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục thuận lợi trong nghiên cứu.

- Đảng bộ Tổng cục Thủy sản có 12 tổ chức đảng trực thuộc. Hàng năm, 100% tổ chức đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp với chủ đề học tập của năm. Giao Văn phòng Tổng cục in đồng bộ Bảng chuẩn mực đạo đức của các đơn vị trên pano, treo ở nơi trang trọng, dễ thấy để cán bộ, đảng viên, quần chúng thường xuyên nghiên cứu, học tập và làm theo.

2. Đánh giá chung:

2.1. Ưu điểm:

- Nhìn chung, công tác triển khai quán triệt, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ lãnh đạo Tổng cục đến các đơn vị trực thuộc đầy đủ, kịp thời. Cấp uỷ các đơn vị đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác (nhiệm kỳ, hàng năm) để thống nhất thực hiện trong tổ chức đảng của mình.

- Công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết việc thực hiện Chỉ thị được quan tâm thực hiện. Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết được chú trọng, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính; chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động. Tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả tại Đảng bộ Tổng cục trong thời gian qua đã nổi lên nhiều tấm gương, những cá nhân điển hình, gương mẫu trong sinh hoạt, mẫn cán, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ... được mọi người thừa nhận, nêu gương (mặc dù bản thân họ không phô trương, không cần biểu dương, khen thưởng...); những tấm gương đó có thể là cán bộ Lãnh đạo Chủ chốt, Lãnh đạo cấp phòng hoặc chỉ là những chuyên viên, viên chức, người lao động trong Tổng cục Thủy sản.

 2.2. Hạn chế:

- Việc xác định nội dung, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở một số đơn vị còn lúng túng, chưa liên tục; việc học tập và làm theo đôi khi còn mang tính hình thức.

- Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình, điển hình về làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ theo đặc điểm, đặc trưng của từng lĩnh vực, từng đơn vị... chưa được quan tâm nghiên cứu, đầu tư sâu.

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Mặt trái của nền kinh tế thị trường, những tiêu cực trong xã hội, tình trạng tham ô, lãng phí trong phạm vi cả nước đã tác động, làm hạn chế sự phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, một số kinh nghiệm bước đầu được rút ra:

 Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên cùng với sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định thắng lợi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của mỗi đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động và xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị.

  Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng qua hội nghị báo cáo viên, qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, lớp bồi dưỡng chính trị, tuyên truyền trực quan ở trụ sở làm việc, qua các cuộc họp giao ban của đơn vị, sinh hoạt chi bộ/đảng bộ.

 Ba là, nêu cao vai trò phối hợp công tác giữa các bộ phận từng đơn vị và phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc cơ sở phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục.

Năm 2019 là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng. Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, chỉ đạo, có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng, từ đó tạo ra những bước chuyển rõ nét hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Minh Phương

Ý kiến bạn đọc

Tin khác