Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
01/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1831/QĐ-TTg 01/11/2021 Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1658/QĐ-TTg 01/10/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
76/2021/NĐ-CP 28/07/2021 Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Còn hiệu lực
889/QĐ-TTg 07/06/2021 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
429/QĐ-TTg 24/03/2021 Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/2021/QĐ-TTg 17/03/2021 Kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
255/QĐ-TTg 25/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
193/QĐ-TTg 09/02/2021 Phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
167/QĐ-TTg 03/02/2021 Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
162/QĐ-TTg 02/02/2021 Chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
70/QĐ-TTg 15/01/2021 Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
38/QĐ-TTg 12/01/2021 Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1881/QĐ-TTg 20/11/2020 Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1274/QĐ-TTg 19/08/2020 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1258/QĐ-TTg 17/08/2020 Sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng... Còn hiệu lực
1201/QĐ-TTg 06/08/2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/9