Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
31/CT-TTg 24/11/2021 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
25/CT-TTg 04/06/2020 Nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/CT-TTg 04/03/2020 Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
16/CT-TTg 25/06/2019 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
25/CT-TTg 31/08/2018 Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
15/CT-TTg 15/06/2018 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
13/CT-TTg 24/05/2018 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
09/CT-TTg 04/04/2018 Nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng lô hàng  thủy sản  Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
45/CT-TTg 13/12/2017 Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
38/CT-TTg 19/10/2017 Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
29/CT-TTg 05/07/2017 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
24/CT-TTg 02/06/2017 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
15/CT-TTg 24/04/2017 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp Còn hiệu lực
08/CT-TTg 14/03/2017 Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
13/CT-TTg 09/05/2016 Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
10/CT-TTg 29/05/2015 Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
26/CT-TTg 25/08/2014 Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường Còn hiệu lực
20/CT-TTg 01/08/2014 Ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất Còn hiệu lực
19/CT-TTg 30/07/2014 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian... Còn hiệu lực
01/CT-TTg 22/01/2014 Triển khai thi hành Luật đất đai. Còn hiệu lực
Trang 1/2