Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
925/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
919/QĐ-TTg 01/08/2022 Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
911/QĐ-TTg 29/07/2022 Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
804/QĐ-TTg 08/07/2022 Công bố danh mục cảng biển Việt Nam Còn hiệu lực
801/QĐ-TTg 07/07/2022 Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
523/QĐ-TTg 27/04/2022 Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
492/QĐ-TTg 19/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
450/QĐ-TTg 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
318/QĐ-TTg 08/03/2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
219/QĐ-TTg 17/02/2022 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
149/QĐ-TTg 28/01/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
01/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
31/CT-TTg 24/11/2021 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1831/QĐ-TTg 01/11/2021 Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/12