Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1283/QĐ-BNN-TS 08/05/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Sửa đổi Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông... Còn hiệu lực
03/2024/TT-BNNPTNT 01/04/2024 Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số Còn hiệu lực
888/QĐ-BNN-TS 29/03/2024 Quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024 Còn hiệu lực
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 Kế hoạch triển khai Quyết định 643/QĐ-TTg về Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
5968/QĐ-BNN-PC 28/12/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Còn hiệu lực
5275/QĐ-BNN-VP 12/12/2023 Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
5259/QĐ-BNN-KN 11/12/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Còn hiệu lực
11/2023/TT-BNNPTNT 15/11/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và... Còn hiệu lực
4597/QĐ-BNN-KTHT 02/11/2023 Phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ Còn hiệu lực
08/2023/TT-BNNPTNT 02/10/2023 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
06/2023/TT-BNNPTNT 12/09/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
3216/QĐ-BNN-TL 07/08/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực  thủy  lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
2888/QĐ-BNN-TS 19/07/2023 Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải  sản  ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái Còn hiệu lực
2815/QĐ-BNN-PC 12/07/2023 Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Còn hiệu lực
2466/QĐ-BNN-VP 20/06/2023 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp,  Thủy  lợi,  Thủy sản , Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm  sản  và  Thuỷ sản  thuộc phạm vi Còn hiệu lực
2202/QĐ-BNN-VP 06/06/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
02/2023/TT-BNNPTNT 02/06/2023 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông... Còn hiệu lực
01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương Còn hiệu lực
Trang 1/30