Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức của Tổng cục Thủy sản08-11-2013

Công văn Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức của Tổng cục Thủy sản năm 2013 Kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức của Tổng cục Thủy sản năm 2013

Tổng cục Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 201301-08-2013

Công văn thông báo tuyển dụng viên chức Bản mô tả công việc của vị trí công tác cần tuyển dụng viên chức Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn nghề cá Bảng mô tả chi tiết các vị trí viên chức cần tuyển dụng đợt 1 năm 2013 của TTTS   Điều kiện viên chức và tiêu chuẩn của TCTS   Kế hoạch tuyển dụng viên chức của TCTS Mô tả chi tiết các vị trí tuyển dụng năm 2013 của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản  Quy chế tuyển dụng viên chức của TCTS  Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng, Quy chế tuyển dụng Thông báo xét tuyển viên chức của 4 đơn vị Thuyết minh và yêu cầu cơ bản của vị trí công tác Trung tâm KNKNNTTS

2