Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh (15-10-2019)

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5967/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/3/2019, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 803/QĐ-UBND ban hành “Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ATTP, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông - lâm - thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ATTP

Với các mục tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu 100% các vùng sản xuất sản phẩm Nông - lâm - thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh được giám sát dư lượng hóa chất độc hại. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh cấm giảm 10% so với năm 2018; 100% Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện được tập huấn 02 thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Thông tư số 38/2018/TT-BNN&PTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 31/10/2018); 100% các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh được tập huấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; 100% Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông - lâm - thủy sản được thẩm định để xếp loại và đánh giá định kỳ. Phấn đấu 90% Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông - lâm - thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP được UBND cấp xã tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông - lâm - thủy sản an toàn (theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 100% các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông - lâm - thủy sản vi phạm pháp luật về ATTP được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại các địa phương. Tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, điều tra và khắc phục sự cố ATTP liên quan đến sản phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, dự toán kinh phí triển khai kế hoạch trình Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Phê duyệt phương án triển khai thực hiện các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm Nông - lâm - thủy sản an toàn năm 2019. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) và UBND tỉnh theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông - lâm - thủy sản

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5967/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý nhà nước về ATTP; Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP Nông - lâm - thủy sản. Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2019”. Đặc biệt, trên cơ sở các Chuỗi sản phẩm nông sản an toàn (mà tỉnh đã triển khai thí điểm), các địa phương có kế hoạch nhân rộng để có cơ sở đánh giá tổng thể mô hình và xây dựng cơ chế hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phòng Nông nghiệp và PTNT thống kê, tổ chức thẩm định xếp loại các Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); đồng thời cập nhật Danh sách các Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông - lâm - thủy sản vào phần mềm Cơ sở dữ liệu về Quản lý chất lượng, ATTP Nông - lâm - thủy sản. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ký Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho UBND xã/ phường/ thị trấn (theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức/cá nhân trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông - lâm - thủy sản. Chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý nhà nước về ATTP và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, chú trọng thanh tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, ATTP Nông - lâm - thủy sản và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện mô hình thí điểm các Chuỗi sản phẩm an toàn để xây dựng cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Nông - lâm - thủy sản an toàn. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP tại tuyến huyện, tuyến xã theo phân cấp.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Nam được cử làm đầu mối, có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp và tham mưu báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác