Thúc đẩy thực hiện “Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba” giai đoạn 2020-2023 (29-04-2020)

“Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba” chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Để thúc đẩy thực hiện Hiệp định, ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 39/2020/NĐ-CP.
Thúc đẩy thực hiện “Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba” giai đoạn 2020-2023
Ảnh minh họa

Theo đó, đã ban hành “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam” để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023 nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, đầu tư, sản xuất giữa Việt Nam và Cuba. Nghị định đã quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023): cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số. Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có thay đổi thì mô tả hàng hóa và mã hàng của mặt hàng nhập khẩu thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. “Thuế suất (%)” áp dụng cho từng năm, từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan: Sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam) nếu hàng hóa đó đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch theo các quy định tại (1) Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP); (2) Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ (ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan); và (3) các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện sau: (1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ban hành kèm theo Nghị định này); (2) Được nhập khẩu từ Cuba vào Việt Nam; (3) Được vận chuyển trực tiếp từ Cuba vào Việt Nam theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam – Cuba (tức là: Hàng hóa được vận chuyển không đi qua lãnh thổ của một Nước không phải là thành viên; hoặc Hàng hóa được vận chuyển với mục đích quá cảnh qua một Nước không phải là thành viên bao gồm hoặc không bao gồm chuyển tải hoặc lưu kho tạm thời tại Nước đó); (4) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu VN-CU.

Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước: Sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 4 (Điều 4 của Nghị định).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba (giai đoạn 2020-2023), Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam”. Trong đó, liệt kê các Mã hàng, Mô tả chi tiết hàng hóa nhập khẩu, Thuế suất (%).  

Các mặt hàng thủy sản được đề cập trong “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam” gồm có: cá Tra, cá Rô phi, cá Chép, cá Chình, cá Chẽm, cá Quả (cá Chuối, cá Lóc), cá Hồi, cá Mập, cá Tuyết; tôm Hùm, tôm Sú, tôm Thẻ chân trắng, tôm Càng xanh, Cua, Ghẹ; Hàu, Điệp, Hải sâm; Mực nang, Mực ống…

Đặc biệt, một số Mã hàng sẽ được áp dụng mức thuế suất 0% trong toàn bộ giai đoạn 2020-2023 (chính xác là từ 01/4/2020 đến 31/12/2023).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định này đăng ký từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc