Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 (03-11-2021)

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND để triển khai Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.
Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030
Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, các nội dung thông tin, tuyền truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi bao gồm: danh mục các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản; các biện pháp phòng bệnh, xử lý ổ dịch; các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, chất thải theo quy định, mùa vụ thả giống, chất lượng con giống; các biện pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh; sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho động vật thủy sản nhằm giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng thuốc trong nuôi trồng thủy sản; quy trình xét nghiệm, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, các biện pháp ứng phó, xử lý nhằm ngăn chặn tác nhân gây bệnh nguy hiểm…

Với phương thức tuyên truyền là thông qua các chương trình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Báo Cà Mau; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin tại các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin bằng tài liệu không kinh doanh, tài liệu đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động ở cơ sở…bên cạnh đó, thực hiện truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cà Mau triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn của mỗi địa phương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về các nội dung của Kế hoạch tại hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; tổng hợp thông tin báo chí viết về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản của địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức hướng dẫn xây dựng mô hình bảo vệ và phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng kế hoạch nội dung, tài liệu cung cấp cho người nuôi thủy sản, cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau: Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền triển khai phổ biến các nội dung của Kế hoạch này ở địa phương; bố trí ngân sách cho việc triển khai tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền bằng hình thức khác nhau về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.

Các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử: Tổ chức quán triệt và triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu…và tăng thời lượng, tần suất thông tin nhằm nâng cao chất lượng các tin, bài tuyền truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

Các Sở, ban, ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác